Shaolin Kung Fu
Chen'shi Taiji
Shaolin Qi Gong und Chan Meditation

Kung Fu - Lian Huan Quan

Taiji - Chen Stil 18er Form

Taiji - Yang Stil 24er (Peking) Form